Wang Xiaobo
  • Vice Chairman of Taihe Institute Executive Council